Ima

A pápáért

 

Isteni Üdvözítőnk! Az igazságot kereső világ ma mindinkább Szent Péter utóda felé fordul, s tőle várja a választ megoldatlan problémáira.

Adj, Uram, Szentatyánknak bölcsességet, végtelen türelmet, hogy a mai nyugtalan világban felismerje az utat, melyen vezetnie kell egyházadat.

Töltsd el őt evangéliumi határozottsággal és bátorsággal, hogy finom tapintattal távolítsa el a korlátokat, melyek hátráltatnak bennünket a hozzád és egymás felé vezető úton. Erősítsd meg Szentlelkeddel, hogy ellen tudjon állni minden törekvésnek, mely az újszerűség vagy hagyománytisztelet köntösében aláássa egyházunk kivívott tekintélyét.

Rendelj mellé jó tanácsadókat, akik mindig az egész egyház isteni küldetését tartják szem előtt, s nem átmeneti, esetleg látványos sikerekre törekednek.

Add, hogy a katolikus egyház feje szót emeljen minden igazságtalanság, minden embertelenség ellen, amely a földön előfordul, akár velünk, keresztényekkel, akár olyanokkal történik, akik távol állnak Krisztus egyházától.

Az egyház ellenségei is pápánkban lássák alapvető emberi jogaik legőszintébb védelmezőjét.

Ajándékozd meg őt jó egészséggel, jó kedéllyel. Mindig szerető szívvel jöjjön közénk, bármely szögletébe is a földnek.

Érezze, mindenütt hűséges gyermekei fogadják, akik imádkoznak érte:

Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat, Krisztus helytartóját!

 

Püspökünkért

 

Uram, Jézus Krisztus, egyházad pásztora és feje! Kérünk téged, segítsd püspökünket áldásod erejével, hogy számunkra téged helyettesítsen, buzgóságával lelkesítsen minket.

Szeretetével és példás életmódjával tanítsa meg papjainkat és bennünket is az evangéliumi igazságra, hogy korunkban kereszténynek lenni elsősorban annyit jelent, mint:

  • sohasem a kizsákmányolók, hanem mindig a szegények, az elnyomottak között lenni;

  • soha és sehol az erősek, a hatalmaskodók, hanem mindig és mindenütt a gyengék, a kiszolgáltatottak mellé állni;

  • sohasem a gyávák és megalkuvók, hanem mindig az őszinték és bátrak között lenni;

  • soha és semmiféle körülmények közt nem az igazságtalansággal, hanem mindig és minden körülmények között az igazságosság mellett tartani.

Adj, Uram, püspökünknek jóságos, megértő szívet, hogy lelkipásztoraink mindig őszinte bizalommal fordulhassanak hozzá.

Érezzék meg: püspök atyánk szereti őket, szívén viseli a gondokat, melyeket éppen mi rakunk a vállukra.

Lássák meg, főpásztorunk minden áldozatot kész meghozni értük, s főképp azokat veszi pártfogásba, akiknek papi munkáját mi, világi hívők különösképpen is megterheljük s próbára tesszük.

Add, Urunk, hogy püspök atyánk türelmével erősítsen, imáival megáldhasson, tanításával irányítson, és a te szent népeddé neveljen bennünket!

 

Papjainkért

 

Itt élnek köztünk, osztoznak sorsunkban, segítik viselni lelkünk terhét, s mégis oly ritkán jut eszünkbe imádkozni értük.

Uram, köszönjük neked egyházközségünk papját.

Köszönjük, hogy a papi hivatásra szólítottad, hogy erőt adtál neki a nehéz hivatás elfogadására. (Vajon megköszöntük-e ezt legalább egyszer is neki!)

Töltsd el őt, Jézusom, ügyed iránti lelkesedéssel, buzgalommal és irántunk érzett felelősségtudattal.

Hiszem elsősorban tőle kapjuk hétről hétre a tanítást, melyről meghagytad tanítványaidnak, hogy hirdessék az egész világon minden népnek az idők végzetéig.

Adj papunknak, Uram, reményt és erőt, amikor úgy érzi, csalódott bennünk vagy netán elöljáróiban. Ne engedd, hogy kedvét szegje a mellőzés, a sikertelenség, a meg nem értés, a magány.

Mindig a mi papunk maradjon: az igazságra, szeretetre, vigasztaló jó szóra vágyó egyszerű hívőké.

Bennünk pedig legyen meg a bátorság, hogy vállaljuk a vele való a sorsközösséget: szívünk és ajtónk mindig nyitva álljon előtte, otthonunk az ő otthona is legyen.

Ne engedd , Uram, hogy miattunk valamikor is megbánja, amiért követte hívásodat.

Add, hogy oltártestvéreivel mindig békében és szíves megértésben éljen.

Ajándékozd meg papi életét tiszta örömökkel, boldog derűs napokkal, hogy amikor élete alkonyán visszatekint szent szolgálatára, hálatelt szívvel mondjon köszönetet neked, amiért kiválasztottad.

 Hetényi Varga Károly: "Beszélgetés a Mesterrel" c. könyvből

 

Cursillos ima a papokért

Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk,
Hanem jó papokat adj nekünk! Uram!
akik átérzik hívatásuk fenségét - és nem saját dicsőségüknek tekintik azt.
akik neked kívánnak szolgálni,
akik hűségesen feltárják előttünk terveidet
akik a te igazságaidat hirdetik - és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban.
akik nem restellnek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni.
akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit Te tanítasz -
nem csupán velünk akarják megtartatni Evangéliumodat.
akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk - hanem
nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra.
És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt, hogy ők is emberek, -
és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram!

Szabadon terjeszthető és másolható  - No Copyright                                                                       Powered by megaweb